QR CODE

Scan the QR Code

อัพเดท

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มั่นใจ “กรอบความคิด การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน้ำและทางน้ำธรรมชาติ” จะเกิดประโยชน์ ต่อพื้นที่เกษตรน้ำฝนทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.-14.00 น. ณ ห้องประชุมสายชล กรมทรัพยากรน้ำ นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมการเสนอกรอบแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน้ำและทางน้ำธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอกรอบความคิดในการพัฒนาระบบแหล่งน้ำและทางน้ำธรรมชาติ ที่สอดคล้องกับ กรอบการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเติบโตบนพื้นฐานชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.5 พัฒนาความมั่นคงน้ำ...

ลุ่มน้ำท่าจีน

ลุ่มน้ำแม่กลอง

โปรดกรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนระบบจะเริ่มต้นดาวน์โหลด
และส่งสำเนาเอกสารแนบไปยังอีเมล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
โปรดตรวจสอบใน Inbox และ Junk Mail ของท่าน
โดย ปัญญา-ซีโอที-ทีดับเบิ้ลยูไอ-พี แอนด์ ซี-ทีม
ชื่อ-นามสกุล
โปรดกรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนระบบจะเริ่มต้นดาวน์โหลด
และส่งสำเนาเอกสารแนบไปยังอีเมล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
โปรดตรวจสอบใน Inbox และ Junk Mail ของท่าน
โดย ปัญญา-ซีโอที-ทีดับเบิ้ลยูไอ-พี แอนด์ ซี-ทีม