ลุ่มน้ำท่าจีน

251

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรภาค 7 จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ (ลุ่มน้ำท่าจีน) ปี 2562 โดยมี
นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และองค์กรลุ่มน้ำทุกระดับ จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกับทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนทุกภาคส่วน ที่มีต่อเป้าหมายการดำเนินการในภาพรวมของลุ่มน้ำท่าจีน และเพื่อยกร่างแผนปฎิบัติการฯ ประจำปี 2562 ในขั้นตอนต่อไป ในการนี้ นางสาวนันทา เจริญผล วิศวกร/ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม และนางสาวอรวรรณ พรหมสถาพร วิศวกรงานวางโครงการ ตัวแทนจากคณะที่ปรึกษาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว