ลุ่มน้ำแม่กลอง

266

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำแม่กลอง ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำแม่กลอง จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเป้าหมายเชิงพื้นที่และประเด็นปัญหาเร่งด่วนในลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำแม่กลอง แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง ปี 2562-2565 และพิจารณาแผนงาน/โครงการ (แผนความต้องการ) เพื่อเสนอให้หน่วยงานนำเข้าแผนตามภารกิจ ในการนี้ นายพิพัฒน์ เตียวต๋อย วิศวกรงานวางโครงการ ตัวแทนจากคณะที่ปรึกษาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว