ลุ่มน้ำเพชรบุรี

266

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเพชรบุรี ได้ดำเนินการ
จัดการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และผู้สนใจ จำนวน 48 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเป้าหมายเชิงพื้นที่ และแนวทางความต้องการในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี ในการนี้ นายสุนทร เฉินประยูร และนายสิทธิโชค โสสุด วิศวกรแหล่งน้ำ ตัวแทนจากคณะที่ปรึกษาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว