ลุ่มน้ำปัตตานี

222

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดประชุม
การจัดการลุ่มน้ำปัตตานีเพื่อความยั่งยืนในอนาคต เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี รศ.ดร. วิชิต เรืองแป้น ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชนลุ่มน้ำปัตตานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 58 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชนลุ่มน้ำปัตตานี และเสนอแผนการจัดการลุ่มน้ำปัตตานีเพื่อความยั่งยืนในอนาคต ในการนี้ นายกุศล อุตสาหะวัฒนาสุข วิศวกรวางโครงการ และนายสิทธิโชค โสสุด วิศวกรแหล่งน้ำ ตัวแทนจากคณะที่ปรึกษาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว