ลุ่มน้ำปราจีนบุรี

193

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรีและโตนเลสาป ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำปราจีนบุรีแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทพนิมิต C โรงแรมวังสำราญ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายชรินทร์ ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรีและโตนเลสาปเป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนฯ/คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานลุ่มน้ำสาขา/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เครือข่าย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรลุ่มน้ำ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ และนำเป้าหมายเชิงพื้นที่/นโยบายรัฐ/เป้าหมายจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/หน่วยงาน มาประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อพิจารณาจัดทำเป้าหมายภาพรวมลุ่มน้ำและการดำเนินงานเร่งด่วนในพื้นที่ ในการนี้ตัวแทนจากคณะที่ปรึกษาที่เข้าร่วม คือ ดร.กนก คติการ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ นายอนรรฆ ปิยะกาญจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ และนายประพัฒน์ ศิริอ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางโครงการ ตัวแทนจากคณะที่ปรึกษาได้เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว