ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์

181

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และผู้สนใจ จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเป้าหมายเชิงพื้นที่ และแนวทางความต้องการในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ นายสุนทร เฉินประยูร และนายสิทธิโชค โสสุด วิศวกรแหล่งน้ำ ตัวแทนจากคณะที่ปรึกษาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว