ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

187

โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยฯ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดประชุมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยฯ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ห้องเฟื่องฟ้า 1 โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทสงขลา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
โดยมี นายกชกร รักษาสรณ์ นายอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และผู้สนใจ จำนวน 35 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเสวนาระดมความเห็นในเรื่องสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : ภัยแล้ง/อุทกภัย ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่มีผลกับพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และผลกระทบจากปัญหา
ภัยแล้งและอุทกภัยที่มีผลกับพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ในการนี้ นายพุทธพล ยิ่งยง วิศวกรแหล่งน้ำ ตัวแทนจากคณะที่ปรึกษาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว