ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

177

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องจุลมณี 2 โรงแรม เค.พี.แกรนด์ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยมี นางวันเพ็ญ แสงอรุณ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทำแผนฯ/คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานลุ่มน้ำสาขา/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เครือข่าย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ จำนวน 90 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรลุ่มน้ำ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ และนำเป้าหมายเชิงพื้นที่/นโยบายรัฐ/เป้าหมายจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/หน่วยงาน มาประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อพิจารณาจัดทำเป้าหมายภาพรวมลุ่มน้ำและการดำเนินงานเร่งด่วนในพื้นที่ ในการนี้ฯ ดร.กนก คติการ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ นายอนรรฆ ปิยะกาญจน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ และนายอรรถพล พรหมศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางโครงการ ตัวแทนจาก
คณะที่ปรึกษาได้เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว