แผนการดำเนินงาน

ในการดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการระบบแหล่งน้ำและทางน้ำธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน จะเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินการของโครงการฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ ก่อเกิดผลกระทบทางลบน้อยที่สุดและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  โดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งตามเอกสารท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 สิงหาคม 2552 และแนวทางที่กรมทรัพยากรน้ำใช้ปฏิบัติ 

แผนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนจะบูรณาการเป็นกระบวนการ เพื่อสร้างพื้นที่ให้กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอน ดังรูป

screen-shot-2559-11-23-at-3-17-39-am

รูปแสดงแผนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

กิจกรรมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นมี 4 ครั้ง โดยแต่ละกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ดังนี้