เป้าหมายของการศึกษา

มีเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนา (Master Plan) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหล่งน้ำและทางน้ำธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจ ซึ่งแผนหลักการพัฒนาดังกล่าวประกอบด้วยทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน้ำและทางน้ำธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

แผนที่ในลักษณะ One Map ที่แสดงการเกิดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซาก แผนที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง แผนที่คุณภาพน้ำในระดับลุ่มน้ำสาขา ครอบคลุมทั้งประเทศ 254 ลุ่มน้ำสาขา

และจะมีการวางโครงการและจัดทำผังกรอบความคิดหรือที่เรียกว่า Conceptual Plan ให้ครบถ้วนทั้ง 254 ลุ่มน้ำสาขา สำหรับการ พัฒนา อนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู หนอง บึง และเส้นทางน้ำ ให้เป็นลักษณะการกักเก็บน้ำ ชะลอน้ำไว้ในพื้นที่แก้มลิง มีระบบการควบคุมน้ำไหลเข้า น้ำไหลออก ในช่วงระยะเวลาที่จำเป็นและเหมาะสมกับภูมิประเทศและในแต่ละภูมิภาคของประเทศ

นอกจากนี้ จะมีการจัดทำแผนที่เส้นทางการไหล/ของแม่น้ำ ลำคลอง และหนองบึง ขอบเขตเส้นทางน้ำ ระบบการเชื่อมโยงแหล่งน้ำเข้าด้วยกัน ระบบเครือข่ายเส้นทางน้ำ ขอบเขตพื้นที่ทางน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ คลอง หนอง บึง ให้อยู่ในมาตรฐานอ้างอิงเดียวกันและเป็นปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) และระบบตัดสินใจ (DSS) สำหรับคณะกรรมการลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำสาขา กลุ่มผู้ใช้น้ำ และประชาชนทั่วไป จะได้มีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อการบริหารจัดการในอนาคต

ในโครงการศึกษาครั้งนี้จะทำการคัดเลือกโครงการในพื้นที่ทุกภูมิภาคที่เหมาะสมและประชาชนให้การยอมรับเป็นโครงการนำร่อง จำนวน 28 ระบบโครงข่าย โดยจะจัดทำแบบแปลนพร้อมเอกสารประกวดราคาเพื่อการก่อสร้าง เร่งดำเนินการให้เห็นผลประจักษ์เป็นรูปธรรมต่อไป