พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ 25 ลุ่มน้ำหลัก (ลุ่มน้ำสาขา 254 ลุ่มน้ำ) ดังตารางแสดงรายชื่อจังหวัดในลุ่มน้ำ และ หนอง บึง หรือแหล่งน้ำธรรมชาติที่ทำหน้าที่เดียวกันแต่มีชื่อเรียกต่างกันตามแต่ละภาค ที่มีพื้นที่มากกว่า 50 ไร่ ขึ้นไป

ตารางแสดงรายชื่อจังหวัดในลุ่มน้ำ