ขอบเขตการดำเนินงาน

โครงการศึกษาพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน้ำและทางน้ำธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน มีขอบเขตการดำเนินงานดังรูปแสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษา

screen-shot-2559-11-23-at-2-50-23-am
รูปแสดง
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

screen-shot-2559-11-23-at-2-50-44-am
รูปแสดงขอบเขตการดำเนินงาน